Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

Zápis do 1.třídy na školní rok 2020/2021


INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K ZÁPISU K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠK. ROK 2020/2021:

I. Termín zápisu

Zápis do 1. tř. základní školy se uskuteční v termínu 01. – 10. 04. 2020.

II. Věk dítěte

Zapsáni budou děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku.

K základnímu vzdělávání může být přijato také dítě, které:

a) dosáhne věku 6 let od 01. 09. do 31. 12. 2020 v případě, že je dítě duševně a tělesně vyspělé. Zákonný zástupce v tomto případě doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

b) dosáhne věku 6 let od 01. 01. do 30. 06. 2021 v případě, že je dítě duševně a tělesně vyspělé. Zákonný zástupce v tomto případě doloží vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného (dětského) lékaře.

III. Podání žádosti o přijetí

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu a opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bude zápis organizován bez osobní přítomnosti dítěte, proběhne pouze formální část zápisu.

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je možné učinit:

1. zasláním do datové schránky školy (4qwmngi) ve stanoveném termínu 01. – 10. 04. 2020 (10. 04. 2020 do 12. hod.)

2. e-mailem ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) s uznávaným elektronickým podpisem ve  stanoveném termínu 01. – 10. 04. 2020 (10. 04. 2020 do 12. hod.)

3. poštou (doporučujeme zaslat doporučeně) ve stanoveném termínu 01. – 10. 04. 2020

4. vhozením do poštovní schránky u hlavního vstupu do školy (v zalepené obálce) ve stanoveném termínu 01. – 10. 04. 2020 (10. 04. 2020 do 12. hod.)

 5. osobním podáním v prostorách budovy základní školy ve dnech 07. – 08. 04. 2020 v čase 08.00 – 10.00 hod a 12.00 – 15.00 hod. na základě rezervace.

          Pro osobní podání žádosti se zákonní zástupci objednávají na jimi vybraný den a čas pomocí rezervačního systému uvedeného na webových stránkách školy. Tímto opatřením se škola snaží zamezit vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud bude podání učiněno pomocí jiných prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné jej do 5 dnů od doručení škole potvrdit ze strany zákonného zástupce jedním z výše uvedených způsobů.

Po obdržení žádosti Vám e-mailem nebo telefonicky sdělíme registrační číslo Vaší žádosti.

 IV. Formuláře

Zák. zástupce u zápisu překládá Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Zápisní list, rodný list dítěte a OP zák. zástupce (v případě podání datovou schránkou, e-mailem nebo poštou předkládá kopii).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

V případě, že je stanovena střídavá péče, je nutné vyplnit Čestné prohlášení druhého rodiče k zápisu.

Formuláře Žádost o přijetí, Zápisní list a Žádost o odklad, příp. Čestné prohlášení druhého rodiče jsou ke stažení na webových stránkách školy. Zákonný zástupce formuláře obdrží také při osobním podání žádosti.

V. Rozhodnutí o přijetí dítěte

a) Na webových stránkách školy a úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

b) Rozhodnutí vydává ředitel školy/statutární zástupce bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

c) Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy. Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

d) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy/statutárního zástupce ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

VI. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte

a) Vydá ředitel školy/statutární zástupce bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

b) Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

c) Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy/statutárního zástupce ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

d) Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitele/statutárního zástupce základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Klenovice na Hané, okres Prostějov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm příslušný krajský úřad.

VII. Odklad povinné školní docházky

a) Zákonný zástupce dítěte může v případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádat o odklad povinné školní docházky, a to písemně na předepsaném formuláři.

b) Žádost o odklad povinné školní docházky podává v době zápisu.

c) Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. roku věku.

d) Zákonný zástupce spolu se Žádostí o odklad povinné školní docházky doloží také posouzení Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

e) Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2020 oba posudky.

f) Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

g) Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

h) Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy/statutární zástupce bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Rezervovat se můžete na: 

https://zsklenovice.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2020-04