Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

Školská rada

Výsledky voleb do školské rady – 2. kolo

Dne 14. 11. 2018 proběhlo 2. kolo voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Z navržených kandidátů, kteří měli zájem o práci ve školské radě, získali následující počet hlasů:

Julie Kocourková             16 hlasů

Monika Provazová          11 hlasů

Ivo Rubáč                           10 hlasů

Bc. Leona Zajícová          21 hlasů

 

Školská rada bude ve svém dalším volebním období pracovat v následujícím složení:

Mgr. Václav Horák – zástupce zřizovatele

Mgr. Helena Kaprálová – zástupce ped. pracovníků

Bc. Leona Zajícová – zástupce zák. zástupců žáků

 

Výsledky voleb do školské rady

Dne 11. 10. 2018 se uskutečnilo 1. kolo voleb do školské rady z řad zákonných zástupců. Vzhledem k nízké účasti, která nedosáhla alespoň 1 třetiny všech oprávněných osob, je nutné dle volebního řádu volby do školské rady opakovat. 2. kolo voleb proběhne v době konání třídních schůzek 14. 11. 2018 v čase                    16:00 – 18:00 hod. Volební schránka bude k dispozici ve vestibulu školy.

Navržení kandidáti do 2. kola voleb:       Julie Kocourková

Monika Provazová

Ivo Rubáč          

Bc. Leona Zajícová         

 

Volby do školské rady

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků proběhnou dne 11. 10. 2018 v čase 12:30 – 16:00 hod. Volební schránka bude k dispozici ve vestibulu školy, kde bude možné odevzdat hlasovací lístek.

Navržení kandidáti:        Julie Kocourková

Monika Provazová

Ivo Rubáč          

Bc. Leona Zajícová

Každá hlasující rodina obdrží jeden hlasovací lístek bez ohledu na počet dětí, které navštěvují základní školu. Volby budou platné v případě, že se voleb zúčastní alespoň jedna třetina všech oprávněných osob.

 


Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání rady svolává její předseda, pouze první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Školská rada                                                                                                    

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů  a k jejich následnému uskutečňování                                                                                               

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy                                                         

c) schvaluje školní řád                                                                                        

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků                                                                                                               

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy                                                                                                               

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby                                                        

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce                                            

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy (Zákon č. 561/2004 Sb.).