Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

Školní poradenské centrum

 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

poradenské služby na naší škole zajišťují:  výchovný poradce a školní speciální pedagog. Poradenští pracovníci školy poskytují základní poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

 

Kontakty na poradenské pracovníky:

JMÉNO

FUNKCE

KONTAKT

 Barbora Šenkýříková  školní asistent pedagoga   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Helena Kaprálová

výchovná poradkyně

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zaměření činnosti:

 • spolupráce školního metodika prevence a výchovného poradce se žáky, třídními kolektivy, učiteli a rodiči
 • prevence školní neúspěšnosti
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky s neprospěchem a žáky nadané
 • odborná a metodická pomoc učitelům
 • poradenství v oblasti volby povolání
 • diagnosticko-poradenská činnost
 • minimální preventivní program, sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování a jejich řešení
 • zlepšování komunikace a spolupráce mezi školou a rodiči
 • spolupráce s ostatními institucemi

 Oblast spolupráce s třídními učiteli:

 • poskytování odborných informací z oblasti kariérového poradenství
 • metodická pomoc ostatním vyučujícím
 • pomoc při řešení problémů s absencí
 • práce ve výchovné komisi

Spolupráce s dalšími institucemi:

koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, úřad práce, speciálně pedagogické centrum apod.)

Od ledna 2017 máte možnost využívat služeb školního speciálního pedagoga v prostorách školy, který vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně-pedagogickou a psychologickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Dále pracuje s klimatem třídních kolektivů, spolupracuje se školním metodikem prevence v rámci preventivních aktivit školy.

Školní speciální pedagog  pracuje v těchto oblastech:

• vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické a psychologické péče;

• vytyčuje hlavní problémy žáka, stanovuje individuální plán podpory;

• pracuje se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se žáky nadanými individuálně i skupinově v rámci běžného vyučování;

• průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování, hledá optimální vzdělávací cesty;

• vyhodnocuje účinnost realizovaných intervenčních činností, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy;

• radí a pomáhá učitelům při aplikaci speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů;

• prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči;

• integruje poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejm. PPP, SPC;

• spolupracuje s celým týmem Školního poradenského pracoviště (vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence);

• diagnostikuje výukové a výchovné problémy žáků;

• zjišťuje sociální klima ve třídě;

• poskytuje krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce;

• představuje efektivní techniky učení (pro žáky);

• koordinuje preventivní aktivity ve třídě, programů pro třídy apod.;

• podporuje spolupráci třídy a třídního učitele,

• pomáhá při volbě další vzdělávací cesty po ukončení ZŠ;

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga a školního psychologa obrátit a co Vám může poskytnout:

Žáci mohou  školního speciálního pedagoga vyhledat např. v situaci:

• obavy ze školního selhání;

• mají problémy s učením;

• se začleněním do třídního kolektivu;

• nedokáží se prezentovat před ostatními, zažívají nepříjemné pocity při ověřování znalostí;

 

Rodiče mohou se  školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:

• studijní a výchovné problémy dětí;

• použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí;

• individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte;

Konzultace pro rodiče:

speciální pedagog       středa  14.30 -  15.30 hod.

Konkrétní termín a čas konzultace je třeba sjednat na základě telefonické či mailové domluvy. Je možné se dohodnout i na jiném termínu a čase. Krizová intervence je poskytována ihned.